Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende | #vktielt #OneTeam #NoRefNoGame

Nieuwjaarsbrief 

Bureau Arbitrage West-Vlaanderen 

Beste (assistent-)scheidsrechter, 

We zijn eerder deze week met zijn allen een nieuw decennium ingestapt. Het toch wel aansprekende jaar 2020 is van start gegaan. Naast alle wensen die ongetwijfeld de laatste dagen al zijn uitgewisseld wil ik graag nog de mijne toevoegen. 

Ik wens u en uw dierbaren een in de eerste plaats gezond Nieuw Jaar toe. Wanneer we onze gezondheid meehebben is automatisch al veel mogelijk. Ik wens u verder alle voorspoed toe op familiaal vlak en dat ook op professioneel alle zaken mogen meezitten. 

Uiteraard druk ik ook de wens uit dat het pas gestarte jaar ons op sportief vlak in het algemeen en op arbitraal vlak in het bijzonder vele mooie dingen mag brengen. Ik hoop dat we met zijn allen samen kunnen verder werken aan de uitbouw van de arbitrage in West-Vlaanderen. Dat iedereen daar zijn of haar steentje kan aan bijdragen en dat we verder kunnen werken aan onze ambities en op de ingeslagen weg kunnen verder gaan. Dat we samen de positieve zaken kunnen vieren en de ongetwijfeld ook aanwezige hindernissen samen kunnen overwinnen. 

Het lijkt me nuttig om van deze nieuwjaarsbrief meteen ook even een moment te maken om een stand van zaken op te maken van wat we in de eerste helft van het seizoen 2019-2020 al verwezenlijkt hebben en daar meteen ook de nog in te vullen actiepunten voor de eerste jaarhelft van 2020 aan vast te koppelen. 

Ik heb in de afgelopen maanden de eer en het genoegen gehad de beleidsnota ter opgemaakt ter gelegenheid van mijn aanstelling als Voorzitter overal in de provincie te gaan voorstellen. Ik mag en durf te spreken van een succes want overal heb ik goede commentaren gekregen op de weg die we ingeslagen zijn; als verderzetting van het vorige beleid enerzijds en met het leggen van de eigen nieuwe accenten anderzijds. 

Van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen, de Werkgroep; ja zelfs van de clubs op de Liga. In mijn rondgang in de West-Vlaamse Vriendenkringen heb ik reeds vijf van de acht verenigingen mogen bezoeken. Het waren telkens aangename avonden in een sfeer van wederzijds begrip en open communicatie. 

Met de eerste van de vier strategische doelstellingen willen we nieuwe scheidsrechters aantrekken om een maximaal aantal wedstrijden te laten leiden door officieel opgeleide refs. De cursus kandidaat-ref van september mogen we met 41 nieuwe refs een succes noemen; de tweede sessie eind deze maand met meer dan 20 nieuwe kandidaten kondigt zich als succesvol aan. 

Als we het aantal ontslagen in de eerste seizoenshelft bekijken (48) en deze ietwat compenseren met mutaties en heropnames (10) hopen we te mogen vaststellen dat de uitval vertraagt, hopelijk stopt met momenteel een surplus van meer dan 20 in vergelijking met de start van het seizoen.  

Ik ben blij dat we met de acht Vriendenkringen op een gecoördineerde manier de organisatie van de cursus voor kandidaat-scheidsrechter opnemen. Door nog op een beperkt aantal plaatsen de cursus aan te bieden bereiken we ons doel. De terugkeer naar het oude systeem voor begeleiding tijdens de eerste wedstrijden betekent een betere logistieke ondersteuning van het gehele proces. Ik wil speciaal Peter Vanloo bedanken voor de inzet en vele uren die hiernaar gaan. 

We hebben het systeem van peterschap een nieuwe injectie kunnen geven. De functiebeschrijving en volledig herwerkte brochure is goed ontvangen en geeft een nieuwe injectie aan dit systeem. In 2020 moeten we verder werk maken van de opleiding van de peters in de diverse vriendenkringen. 

Een speciale paragraaf wil ik wijden aan het Referee Ambassador-project. Met dank aan Philippe Vermeire voor de opname van deze verantwoordelijkheid en met dank aan de vriendenkringen om hier mee de schouders onder te zetten. De Referee Coordinators in de vriendenkringen zijn aangesteld en een eerste meeting is achter de rug. De clubs zijn allemaal verdeeld en toegewezen aan één van de acht vriendenkringen. Binnen twee weken staat de volgende werkvergadering gepland. 

In februari heeft het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen het forum op de Liga van de West-Vlaamse clubs. Anderhalf uur van die vergadering kunnen we het daar hebben over arbitrage. Met een positieve boodschap van samenwerking die ik ook op de eerste ontmoeting gebracht heb. Maar tegelijkertijd ook met een duidelijke boodschap dat het vijf voor twaalf is en de clubs mee moeten. De achterblijvers zullen we achterlaten. We gaan verder met zij die de arbitrage een positief hart toedragen. Het project Referee Ambassador is er één waar ik in geloof. Wat andere provincies kunnen, kan West-Vlaanderen ook. 

Ten slotte zullen we via het systeem van de open aanduidingen dat vanaf volgend weekend operationeel wordt, meer matchen door een officieel aangeduide ref kunnen laten leiden. 

In de tweede strategische doelstelling hadden we het over het verhogen van de kwaliteit van de West-Vlaamse arbitrage. We moeten verdergaan met het detecteren van jonge en/of beloftevolle refs. 

Het feit dat we in de eerste seizoenshelft reeds een achttal refs konden promoveren naar 4P is bemoedigend maar nog niet voldoende. Sneller detecteren, sneller doorstromen is hier de boodschap. 

Een gedetailleerde screening in alle J-reeksen is gebeurd om nog sneller en accurater te kunnen inzetten op nazichten en detectie en dit alles in functie van een versnelde doorstroming. 

Want we mogen niet blind zijn voor het feit dat het dichtkrijgen van de kalender in 4P en in 2P voor wat betreft de AR’s een wekelijks pijnpunt is en iets wat eigenlijk niet zou mogen. 

Maar we laten omgekeerd ook niet na niet-performante refs in de J-reeksen na te zien en terug te zetten in categorie. Iedere ploeg heeft op haar niveau recht op de beste arbitrage. Wie weigert zich aan te passen aan de afspraken – ik doel onder andere op het aantreden in Corpo – heeft geen plaats in J1; wie fysisch niet meer in orde is moet zakken naar een niveau dat hij wel aankan; wie er de kantjes afloopt moet er de gevolgen van dragen. Wie tweemaal niet aanwezig was op de Referee Day (augustus en oktober) is een categorie teruggezet. Streng maar rechtvaardig is hier het motto maar vooral ook een signaal naar zij die wel doen wat van hen ver wordt.

In de Beloftenwerking zetten we verdere belangrijke stappen, mee ondersteund door het B-Core programma vanuit de RBFA en Voetbal Vlaanderen. Een programma dat we toejuichen. 

Ja, het is verandering. Maar we gaan daarin mee; meer zelfs we gaan die vanuit West-Vlaanderen voluit en voor honderd procent mee ondersteunen. Coaching is meer dan ooit aan de orde van de dag. Wat een schitterend instrument hebben we in handen om onze beloften te laten coachen door onze West-Vlaamse vertegenwoordigers uit de National Development Groep. Een dikke merci aan Florian Stove. Stilstaan is achteruitgaan is hier meer dan een open deur intrappen. 

En in onze provincie mogen we trots zijn op het resultaat. Een dikke pluim aan Bart Defour en zijn team. Twee van onze beloften debuteren in 1P; drie anderen staan te dringen en moeten normaliter dit seizoen ook de stap kunnen zetten. Eén iemand komt de rangen vervoegen, gelijktijdig met een promotie naar 2P. Twee jongeren zetten de stap van 4P naar 3P, waarvan één in de loop van oktober aan de groep werd toegevoegd. Uit de jeugd-beloften debuteren twee refs in 4P. We zijn op de goede weg maar de belangrijke uitdaging voor de komende maanden en jaren zal zijn om blijvend jongeren te detecteren, aan te moedigen en te coachen om ze zo versneld te laten doorstromen naar Klimmen & Dalen. 

Vanuit de aanpak die vanuit Voetbal Vlaanderen wordt gepromoot rond werken met beloften en de plaats binnen de Belgian House of Refereeing zullen we volop verder inzetten op coaching, coaching en nog eens coaching. 

Binnen de groep Klimmen & Dalen zetten we verder het gevoerde beleid door. Ook hier kunnen we in de diverse categorieën met Nieuwjaar promoties verwelkomen. Refs die om wat voor reden dan ook een stapje terugzetten vanuit hogere afdelingen naar de provincie verwelkomen we met open armen en geven we terug hun plaats in de provinciale werking. 

Ik ben tevreden over de aanwezigheid op trainingen in 1P en 2P, zowel voor wat betreft refs en AR’s. Voor 3P en 4P is er nog verder werk aan de winkel want daar ervaren we nog een te hoog percentage afwezigen. 

Maar alles vanuit een mentaliteit: belonen voor aanwezigheid. Gemotiveerde refs en AR’s zullen zien dit aan hun aanduidingen; de criteria die we gesteld hebben aan onze AR’s voor eventuele promoties zijn in dit opzicht helder: inzet wordt beloond. Dank aan Kristien Oplinus, Gerry Dobbels en Bart Defour om de technische en fysische sessies in goede banen te leiden. 

De relaties met de Bedrijfssportbond zijn goed. We proberen samen verder te werken. We eisen van hen respect, als antwoord geven we hen gemotiveerde en betrokken refs terug. 

De uitwisseling met de collega’s in Oost-Vlaanderen neemt met wat vertraging vanaf deze maand een start. 

Ik wil speciale aandacht besteden aan de AR’s. We hebben gezegd in het begin van het seizoen dat kwantiteit en kwaliteit omhoog moet. We zijn op de goede weg met een bijzonder woord van dank aan Gerry Dobbels en zijn team. We hebben nieuwe AR’s (zowel in 1P, 2P als GO). 

We hebben de AR’s volledig geïntegreerd in de beloftenwerking. Stevig voor sommigen, dat heeft de Referee Day in Tubize keihard aangetoond, maar nodig. 

Het opnieuw aanduiden van de AR’s in 3D Amateur geeft ons een onverhoopte kans om ook hier inzet en motivatie te belonen. Zij die willen promoveren naar 2D Amateur kennen ruim op voorhand onze eisen en criteria.

We hebben in de J1 een beperkte groep van refs geselecteerd die we gaan aanduiden als ref in de U16 Elite. Hun eerste opdracht zal er uit bestaan jonge AR’s te begeleiden, te coachen en op te leiden en hierover te rapporteren aan het Bureau. Zo zullen we versneld beloftevolle kandidaat-AR’s kunnen screenen en detecteren. Na deze fase kunnen de geselecteerde AR’s professioneel verder begeleid worden door de leden van onze Cel AR. 

Als derde strategische doelstelling werken we elke dag aan het verhogen van de kwaliteit van de observers. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat de weg die we zijn ingeslagen de enige juiste is. We moeten coaches zijn die toegevoegde waarde leveren voor, tijdens en na het uitgevoerde nazicht. Dit moet zich uiten in een verhoogde kwaliteit van de nazichtrapporten. En dat is zo. Een bijzonder woord van dank naar François Adam en Johan Vercruysse voor de wekelijkse grote en niet te onderschatten inspanning om alle verslagen gedetailleerd te screenen en feedback te geven naar de betrokken collega’s. Net zoals we van de refs zelfreflectie vragen, moeten we hierin als Bureau Arbitrage het goede voorbeeld geven. Continu verbeteren en levenslang leren zijn motto’s uit mijn professioneel leven die ik graag wil integreren in de werking van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen. Hier gaan we verder en zet ik geen stap terug; laat dit in deze nieuwjaarsbrief ook een duidelijke boodschap zijn. 

De laatste doelstelling ging over een opwaardering van de rol van de Vriendenkringen gekoppeld aan een onlosmakelijk verbonden hertekening van het landschap. De vriendenkringen moeten in de eerste plaats de verbinding vormen tussen het Bureau en de refs en moet voor elke regio dé plaats zijn waar refs elkaar ontmoeten en verder opgeleid worden. Dit eist maandelijkse samenkomsten. Wie in dit verhaal niet meekan, moet durven in de spiegel kijken. Het verhaal is in de Werkgroep goed onthaald en werpt eerste vruchten af. Het Referee Ambassador-project staat op de rails; de maandelijkse clips worden unaniem positief onthaald; de opkomst in de vriendenkringen is behoorlijk. We gaan op dit spoor verder. Het Bureau zal de vriendenkringen op alle mogelijke manieren ondersteunen maar vraagt ook een professionele en correcte werking als onvoorwaardelijke conditie. Ego’s en historiek mogen hierin geen rol spelen. Enkel de dienstverlening aan de West-Vlaamse refs en AR’s mag hier tellen. 

Bij een Nieuwjaarsbrief horen ook woorden van dank en appreciatie. 

Een woord van dank wil ik richten aan het secretariaat. Dank aan Nancy, Ilse, Bo, Marijke, Jurgen en Bart. We streven naar continue verbetering van onze werking. 

Dank ook aan Kris Bellon en zijn team, aan Stijn Hutsebaut en Yvan Longin voor de ondersteuning vanuit het hogere kader. Ik meen te mogen zeggen dat de samenwerking met onze provincie zeer goed verloopt. 

Dank aan de collega-voorzitters uit de andere provincies voor de aangename en constructieve samenwerking. 

Ik wil ook onze drie observers uit hogere afdelingen speciaal bedanken voor de fijne samenwerking en morele ondersteuning. Dank je wel Marc Schlüter, Eric Cobbaert en Mario Carette. 

Een speciale dank u wel ook aan onze ere-voorzitter. Merci Luc Matthys voor het blijvende contact en advies. 

Dank aan alle observers voor hun dagelijkse inzet om onze meer dan vijfhonderd refs en AR’s te coachen, te begeleiden en te ondersteunen.

Uiteraard dank aan éénieder van jullie voor jullie dagelijkse inzet. Elk draagt zijn of haar steentje bij aan het succes van de arbitrage. Zonder jullie geen kwalitatief hoogstaande arbitrage in West-Vlaanderen. 

Want vergeet niet: alleen ga je sneller maar samen ga je verder. 

Pascal Engels 

Voorzitter 

Bureau Arbitrage West-Vlaanderen 


jordyvermeire

Voorzitter Vriendenkring Scheidsrechters Tielt

1 reactie

Geef een reactie

Avatar plaatshouder